This program encourages the entrepreneurial spirit, the culture of innovation and helps researchers and doctoral students from all scientific fields to find solutions to the challenges of the territory.

La 13a edició va generar solucions innovadores per eliminar i revaloritzar els residus

Les línies estratègiques de la última edició

Facilitar la transparència i la traçabilitat dels recursos d'entrada i sortida del territori

Facilitate transparency and traceability of resources entering and leaving the territory

Impulsar la creació d'espais i infraestructures catalitzadores de l'economia circular (FabLabs, espais d'experimentació amb recursos, etc.)

Promote the creation of spaces and infrastructures that catalyze the circular economy (FabLabs, spaces for experimentation with resources, etc.)

Optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos del territori (materials, aigua, energia, espais, coneixement)

Optimize the efficiency in the use of the resources of the territory (materials, water, energy, spaces, knowledge)

Promoure l'educació formal i informal en matèria de circularitat

Promote formal and informal education on circularity

Impulsar un reequilibri territorial (econòmic, social i ambiental). Connectar i equilibrar l'espai urbà i rural

Promote a territorial rebalancing (economic, social and environmental). Connect and balance urban and rural space

Desenvolupar solucions en el món del packaging

Develop packaging solutions

Disminuir i optimitzar els residus dels sectors metal·lúrgic, químic, alimentari i tèxtil

Reduce and optimize waste from the metallurgical, chemical, food and textile sectors

Repte lliure

Free challenge

An initiative of the UAB Research Park.

Eureka building of the UAB Research Park.

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona

Contact

Júlia Palma
julia.palma@uab.cat
+34 660 505 155

EN